Články

SITA CZ a zpracování BRO v obcích

10. 7. 2014 - Michaela Kuchaříková

Biologicky rozložitelný komunální odpad (dále jen BRKO) produkovaný na území měst a obcí je specifickým druhem odpadu, který má výrazný potenciál dalšího rozvoje produkce a také možností zpracování. Komunální sféra produkuje největší objem  zeleného odpadu a jeho produkce roste se zvyšující se úrovní odpadového hospodářství obcí. Aktuálně připravovaná změna zákona o odpadech má obcím ukládat povinnost třídění biologicky rozložitelných odpadů.


K aktuálnímu tématu snižování ukládání biologicky rozložitelného odpadu (BRO) na skládky

Pro komunální BRO platí dle směrnice EU 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999, o skládkách odpadů harmonogram snižování jeho množství ukládaného na skládky (75 % obsahu BRO z roku 1995 do roku 2010, 50 % obsahu BRO z roku 1995 do roku 2013, 35 % obsahu BRO z roku 1995 do roku 2020). Aktuálně připravovaná změna zákona o odpadech má obcím ukládat povinnost třídění biologicky rozložitelných odpadů. V referenčním roce 1995 činil objem skládkovaného BRKO 1 530 tis. tun a toto množství se za téměř 20 let snížilo pouze minimálně.

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady se tak stává jednou z významných položek politiky ČR v oblasti odpadového hospodářství. Prioritou je zajistit odklon BRO ze skládek a dosažení co nejvyšší míry materiálového využití této odpadové komodity.

Města i obce řeší nakládání s komunálními biologicky rozložitelnými odpady zpravidla prostřednictvím jiné oprávněné osoby. Nejčastějším způsobem je předání odpadu k dalšímu využití či odstranění. Jedním z měst, které nakládání s odpady řeší komplexně, jsou Boskovice. Město Boskovice má vybudovaný systém nakládání s odpady, díky němuž jsou odpady charakteru druhotných surovin upravovány v zařízení společnosti SITA CZ pro další využití a BRKO je využíván k výrobě hnojiv a substrátů. Zbytkový směsný komunální odpad, který již nelze využít materiálově, putuje k energetickému využití a k odstranění.

Komplexní službu nakládání s odpady zajišťuje pro Boskovice od roku 2006 společnost SITA CZ a.s..

Dle historických záznamů sloužil prostor, kde se nyní nachází sběrný dvůr, kompostárna a překladiště odpadu, k ukládání boskovického domovního odpadu již od roku 1937. Jednalo se o úložiště veškerých odpadů, které do tohoto prostoru byly naváženy občany Boskovic a později i okolních obcí. Začátkem 70. let začaly skládku provozovat Technické služby města Boskovice, které se ve spolupráci s městem snažily o komplexní řešení a zlegalizování skládky. V tomto období však došlo k zásadní změně v celkové koncepci odpadového hospodářství celého okresu Blansko, kdy veškerý komunální odpad byl směrován na skládku Březinky. Po roce 1992 sloužila  skládka Boskovice – Doubravy pouze jako skládka inertního odpadu, tzn. sloužila k ukládání převážně odpadu z demolic a výkopových prací.

Od  roku 2010 se již na skládku inertní odpady neukládají, skládka je uzavřena a je provedena její technická a biologická rekultivace, včetně monitorovacího systému pro sledování průsakových vod ze skládky.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a vylepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.